Navigate / search

Supervisie / Intervisie

Supervisie

Een leermethode waarmee men op basis van de eigen ervaringen meer inzicht kan krijgen in het persoonlijk functioneren. Niet de client /patient of het probleem staat centraal, maar de manier waarop de hulpverlener daarmee omgaat. Thema’s zijn bijvoorbeeld omgaan met lastige situaties met collega’s of clienten /patiënten, omgaan met grenzen, energiek blijven in het werk. Supervisie is niet alleen bedoeld voor hulpverleners die in de problemen zitten, ook al zijn die uiteraard welkom. Het gaat vooral om het nog eens stilstaan bij de manier waarop men het werk doet: om het opfrissen van het persoonlijke professionele functioneren. In supervisie bepaalt de supervisant zijn eigen leerdoelen. De supervisor helpt de supervisant stil te staan bij de eigen gevoelens, gedragingen, behoeften, normen en waarden. Daardoor vindt de supervisant zijn eigen antwoorden op vragen. De voornemens die naar aanleiding van een supervisiebijeenkomst gemaakt worden in praktijk gebracht en in een volgende bijeenkomst weer besproken. De supervisiemethode gaat uit van het zelf sturen door de supervisant.

Begeleide intervisie

Een begeleidingsvorm waarin de deelnemers op systematische wijze een inbreng van een van hen bespreken. Zij wisselen ervaringen uit en helpen de inbrenger een antwoord te zoeken op diens vraag of probleem. Net als in supervisie wordt ook bij intervisie gebruik gemaakt van de leercirkel: na de analyse van een vraag of probleem ontstaat een beeld van de oorzaken en gevolgen ervan. De inbrenger kiest daarna voor gedragsalternatieven en probeert die uit in de praktijk. In de volgende bijeenkomst wordt op de ervaring daarmee teruggekomen. Als gecertificeerd NHG-supervisor en erkend kwaliteits consulent (EKC-er) voor het NHG kan ik accreditatiepunten aan huisartsen toekenne